22 Cdo 4808/2009
Datum rozhodnutí: 06.04.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 4808/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně Mgr. M. M. , správkyně konkursní podstaty úpadkyně OPZ PLUS, a. s. se sídlem v Praze 1, Hradební 3, IČ 45274835, zastoupené JUDr. Janou Ventovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Tichá 3, proti žalované PHL-G.E.N., s. r. o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1062/58, IČ 28162684, zastoupené JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem se sídlem v Praze 1, Žitná 1, o náhradě nákladů řízení, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 36 Cm 329/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. července 2006, č. j. 11 Cmo 76/2006-246, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované náklady dovolacího řízení ve výši 960,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta JUDr. Michala Žižlavského.
O d ů v o d n ě n í: Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. července 2006, č. j. 11 Cmo 76/2006-246, kterým bylo rozhodnuto jen o náhradě nákladů řízení, podává žalobkyně dovolání.
Obsah usnesení, dovolání i vyjádření k němu jsou účastníkům známy, a proto na ně dovolací soud pro stručnost odkazuje. Vychází přitom z § 243c odst. 2 o. s. ř., který stanoví: V odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno .
Podle čl. II. přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů 69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném před jeho novelizací provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení, není dovolání přípustné ani podle § 237 o. s. ř., neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé, ani podle § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., neboť nepatří mezi rozhodnutí v těchto ustanoveních vyjmenované. Lze odkázat na konstantní judikaturu dovolacího soudu (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 2265/2003, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. C 2458).

Proto Nejvyšší soud dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl [§ 243c odst. 2, § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., s tím, že dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a úspěšná žalovaná má právo na náhradu nákladů, které jí vznikly. Ty představují odměnu advokátovi za vypracování vyjádření k dovolání a činí podle § 1 odst. 1, § 14 odst. 3, 4 ve spojení s § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000, ve znění pozdějších předpisů, částku 500,- Kč, dále paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů a náhradu za daň z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř. ve výši 160,- Kč, celkem 960,- Kč. Lhůta a místo k plnění vyplývají z § 160 odst. 1, § 149 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá toto rozhodnutí, je žalovaná oprávněna podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 6. dubna 2010
JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu