22 Cdo 4590/2007
Datum rozhodnutí: 07.11.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4590/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně I. P., proti žalované J. D., o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 10 C 25/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. června 2007, č. j. 15 Co 196/2007-20, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 9 ( soud prvního stupně ) usnesením ze dne 1. března 2007, č. j. 10 C 25/2007-13, zastavil řízení o návrhu žalobkyně z 20. 10. 2006. Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 14. června 2007, č. j. 15 Co 196/2007-20, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Žalobkyni poučil o právu podat proti jeho potvrzujícímu rozhodnutí dovolání.


Žalobkyně, aniž by byla zastoupena advokátem, podala proti usnesení odvolacího soudu ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 OSŘ přípisem doručeným soudu prvního stupně 16. 8. 2007 dovolání. Soud prvního stupně ji usneseními ze dne 20. srpna 2007, č. j. 10 C 25/2007-25 a ze dne 21. srpna 2007, č. j. 10 C 25/2007-27, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila ve smyslu § 241 OSŘ advokáta, který by její podání-dovolání nahradil vlastním podáním nebo je doplnil resp. soudu sdělil, že se s jejím dovoláním ztotožňuje, a aby předložila jeho plnou moc. Dále ji poučil o náležitostech dovolání, jež podrobně specifikoval a o následcích neodstranění vad dovolání. K jejich odstranění jí určil lhůtu třiceti dnů od doručení uvedené výzvy; usnesení výzvu obsahující jí doručil 31. 8. 2007. Na výzvu žalobkyně reagovala pouze přípisem doručeným soudu prvního stupně 5. 9. 2007, jímž se domáhala prodloužení soudem jí stanovené lhůty do 31. 10. 2007. Poté co v termínu, který byl ke splnění výzvy stanoven, žalobkyně výzvě nevyhověla, předložil 22. 10. 2007 soud prvního stupně spis k dalšímu řízení dovolacímu soudu.


Podle § 241 odst. 1 a 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupena advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně ve stanovené lhůtě neodstranila, ačkoliv byla o procesních následcích nesplnění této povinnosti poučena. K požadavku žalobkyně o prodloužení lhůty ke splnění výzvy soudu prvního stupně nebylo možno přihlédnout, neboť nešlo o případ ve smyslu § 241b odst. 3 věta druhá OSŘ.


Vzhledem k tomu, že povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou tohoto řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí OSŘ zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. listopadu 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu