22 Cdo 4560/2011
Datum rozhodnutí: 09.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 4560/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci ve věci žalobce R. B. , zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Habětínem, advokátem se sídlem v Praze 6, Výhledské nám. 1016, proti žalovaným 1) Hlavnímu městu Praha , se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, zastoupenému JUDr. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 18, 2) Městské části Praha 17 , se sídlem v Praze 6, Žalanského 291, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 153/2002, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2010, č. j. 14 Co 398/2010-335, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 22 Cdo 4560/2011-392, se v záhlaví opravuje tak, že namísto Krajského soudu v Ostravě má být správně uvedeno Městského soudu v Praze .

II. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 22 Cdo 4560/2011-392, se v odůvodnění opravuje tak, že namísto Krajský soud v Praze má být správně uvedeno Městský soud v Praze . O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 22 Cdo 4560/2011-392, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení Krajského soudu v Ostravě namísto Městského soudu v Praze a v odůvodnění tohoto rozsudku v chybném označení Krajský soud v Praze namísto Městský soud v Praze , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. července 2014 Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu