22 Cdo 4530/2014
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 4530/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce M. M. , proti žalovanému B. J. , o ustanovení zástupce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 10009/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. července 2014, č. j. 18 Co 224/2014-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalobce podáním ze dne 13. března 2014 požádal Obvodní soud pro Prahu 2 (dále soud prvního stupně ) o ustanovení zástupce z řad advokátů s tím, že hodlá podat žalobu o vydání věcí proti B. J. Předložil tiskopis potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, vyplněný pouze v bodě I. (osobní a rodinné poměry), další body II., III., V. VII. jsou proškrtnuty a bod IV., v němž mají být uvedeny příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnost, zůstal nevyplněn. Na výzvu soudu prvního stupně žalobce v podání ze dne 28. dubna 2014 sdělil, že jde o vydání věcí uvedených ve vyrozumění České policie, Obvodní ředitelství policie Praha 11, Místní oddělení Nové Město, Vyšehradská 1711/2, č. j. KRPA-42505-30/ČJ-2013-0012100, které současně předložil.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 24. dubna 2014, č. j. 32 Nc 10009/2014-21, žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítl. Dospěl k závěru, že nesplňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a tedy ani pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 12. března 2014 žalobce řádně nevyplnil, pouze všechny kolonky proškrtal a údaj ohledně okolností, které by mohly mít vliv na posouzení osvobození od soudních poplatků, nevyplnil vůbec. Žalobce tak hodnověrným způsobem neprokázal své poměry, neboť z prohlášení není vůbec zřejmé, z čeho platí náklady na své živobytí, jídlo a jiné.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 4. července 2014, č. j. 18 Co 224/2014-28, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud poukázal na to, že žalobce v odvolání pouze uvedl, že je v podstatě bezdomovec s příjmy v symbolické výši, které jsou spíše naturálního charakteru, například jídlo, a pochází z příležitostného hraní na kytaru a kongo. Zadržování věcí včetně konžského občanského průkazu mu velmi znepříjemňuje jeho životní situaci. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobce tak neuvedl právně významné skutečnosti pro úvahu o kladném rozhodnutí o jeho žádosti. Z odvolání vyplývá, že nepracuje ze subjektivně daných a blíže nespecifikovaných důvodů, jeho příjem má sestávat z nezdaněných zdrojů. Konkrétní důvod, proč si nemůže obstarat prostředky k obživě prací, nesdělil. Dále odvolací soud považoval za podstatné, že obecně může o ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. žádat účastník řízení. Z podání žalobce však nevyplývá, že žalobu podal. Nejvyšší soud také uvedl v usnesení sp. zn. 30 Cdo 1502/2009, že pokud žalobce neuvede v žalobě alespoň základní skutkové okolnosti, z nichž by bylo patrno, čeho a na jakém základě se domáhá, nejsou splněny podmínky pro vyhovění žádosti o ustanovení zástupce.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. V něm pouze uvedl, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci a že dovolání bude doplněno.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. září 2014, č. j. 32 Nc 10009/2014-32, žalobce vyzval, aby si ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení usnesení pro podání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byl poučen, že pokud plná moc a dovolání sepsané advokátem nebude předloženo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Rovněž byl poučen, že může požádat o ustanovení advokáta pro dovolací řízení podle § 30 o. s. ř., jsou-li u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Usnesení bylo žalobci doručeno 19. září 2014.

Jednou z podmínek dovolacího řízení je obligatorní zastoupení dovolatele, který je fyzickou osobou a nemá právnické vzdělání, advokátem, který musí dovolání též vyhotovit (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.).

Jak uvedeno shora, soud prvního stupně postupem podle § 241b odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. vyzval žalobce - dovolatele k odstranění nedostatku jeho povinného zastoupení advokátem. Dovolatel však uvedený nedostatek ve lhůtě stanovené soudem prvního stupně a ani do konce dvouměsíční dovolací lhůty (19. 11. 2014) neodstranil; nepožádal ani o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Vzhledem k tomu, že se nedostatek podmínky řízení, stanovené v 241 o. s. ř. nepodařilo odstranit, dovolací soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Nad rámec uvedeného dovolací soud poznamenává, že ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. nebrání sama skutečnost, že žaloba nebyla dosud podána; z doplňujícího podání žalobce z 28. 4. 2014 totiž vyplývalo, kterých věcí se chce žalobou domáhat a z jakého důvodu. Dovolatel nicméně ani v dovolání nic nového o svých poměrech neuvedl. Dovolací soud tak přisvědčuje odvolacímu soudu, že věrohodným způsobem neprokázal majetkové poměry, které by umožňovaly učinit závěr o splnění předpokladů pro jeho osvobození od soudních poplatků a odůvodňovaly ustanovení advokáta jeho zástupcem.

Podle § 243f odst. 3 o. s. ř. se výrok o nákladech dovolacího řízení neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. září 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu