22 Cdo 4524/2016
Datum rozhodnutí: 08.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.22 Cdo 4524/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce K. K. , proti žalovanému J. S. , zastoupenému Mgr. Davidem Raifem, advokátem se sídlem v Jeseníku, Krameriova 503/9, o zrušení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 10 C 171/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 12. 11. 2015, č. j. 12 Co 420/2013-170, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 12. 12. 2013, č. j. 12 Co 420/2013-117, k odvolání žalobce zrušil rozsudek Okresního soudu v Jeseníku (dále soud prvního stupně ) ze dne 13. 12. 2012, č. j. 10 C 171/20011-48, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu na zrušení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek č. 590/3, zapsaný na listu vlastnictví č. 41 pro obec a katastrální území S., a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

K dovolání žalovaného Nejvyšší soud usnesením ze dne 27. 5. 2015, č. j. 22 Cdo 4494/2014-149, rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Odvolací soud rozsudkem ze dne 12. 11. 2015, č. j. 12 Co 420/2013-170, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. dubna 2016, č. j. 10 C 171/2011-206, žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl, odvolací soud rozhodnutí usnesením ze dne 27. května 2016, č. j. 12 Co 182/2016-213, potvrdil. Nato soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 26. 7. 2016, č. j. 10 C 171/2011-217, aby si zvolil zástupce pro dovolací řízení, a poučil ho, že v případě nesplnění zákonné podmínky zastoupení bude dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, nestanoví-li zákon jinak, ledaže je dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. věta před středníkem, není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 o. s. ř.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatel přes výzvu soudu podmínku povinného zastoupení nesplnil, dovolací soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. není rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. samosoudce