22 Cdo 4477/2014
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.22 Cdo 4477/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobců a) Ing. Arch. Z. O. a b) L. O. , zastoupených Mgr. Richardem Štaincem, advokátem se sídlem v Praze 1, Havlíčkova 682/15, proti žalovanému D. S. , zastoupenému JUDr. Věrou Škvorovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Francouzská 4, o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 66/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2014, č. j. 17 Co 94/2014-185, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. dubna 2015, č. j. 22 Cdo 4477/2014-223, se opravuje tak, že správně zní: Žalovaný je povinen nahradit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na nákladech dovolacího řízení částku 1.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejich zástupce Mgr. Richarda Štaince.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. dubna 2015, č. j. 22 Cdo 4477/2014-223, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení částky náhrady nákladů řízení 1.800,- Kč namísto správné částky 1.800,- Kč, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. listopadu 2015

Mgr. David Havlík předseda senátu