22 Cdo 4297/2014
Datum rozhodnutí: 25.11.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.22 Cdo 4297/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph. D., ve věci žalobce D. M. , proti žalovaným: 1) Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice , se sídlem v Litoměřicích, Žitenická 1218/3, a 2) nprap. Václavu Hůlovi , vrchnímu inspektorovi Policie ČR, o žalobě ke správnímu soudu, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 190/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. května 2014, č. j. 12 Co 164/2014-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle článku II. Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 28. května 2014 a dovolací řízení bylo zahájeno podáním žalobce dne 7. července 2014, postupoval dovolací soud podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále jen o. s. ř. ).
Podle § 243f odst. 3 věta první o. s. ř. v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.
Okresní soud v Litoměřicích (dále jen soud I. stupně ) usnesením ze dne 6. ledna 2014, č. j. 7 C 190/2013-11, odmítl podání žalobce D. M. ze dne 6. listopadu 2013 (výrok I.), rozhodl, že po právní moci usnesení bude žalobci prostřednictvím České republiky Okresního soudu v Litoměřicích vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč (výrok II.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).
K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen odvolací soud ) usnesením ze dne 28. května 2014, č. j. 12 Co 164/2014-22, odvolání odmítl (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 7. července 2014 návrh pro Okresní soud v Litoměřicích na jmenování smírčího senátu, neboť svou žalobu nepovažuje za vyřízenou . Navrhl soudu I. stupně, aby jmenoval smírčí senát složený z předsedy a ze všech místopředsedů soudu I. stupně. Zároveň navrhl, aby smírčí senát rozhodl o tom, zda je žaloba ke správnímu soudu založena na správných, spravedlivých a hodnověrných důkazech .
Soud I. stupně usnesením ze dne 8. července 2014, č. j. 7 C 190/2013-28, vyzval žalobce, aby pokud svým podáním ze dne 7. července 2014 mínil podat dovolání a pokud sám nemá právnické vzdělání, do 15 dnů od doručení usnesení podal dovolání prostřednictvím advokáta, jemuž udělí plnou moc, nebo který mu bude na jeho žádost soudem ustanoven, současně žalobce poučil o tom, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň žalobce poučil o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, a pro případ, že by této žádosti nebylo vyhověno, mohl požádat Českou advokátní komoru, aby mu určila advokáta.
Soud I. stupně usnesením ze dne 8. července 2014 č. j. 7 C 190/2013-29, uvedl, že podání ze dne 7. července 2014, které je podle svého obsahu dovoláním, neobsahuje tyto náležitosti: není z něj patrné, proti jakému rozhodnutí dovolání směřuje, proti kterým výrokům brojí a v čem dovolatel spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu; je neurčité, neboť z něj není patrné, čeho se dovolatel domáhá. Soud proto vyzval žalobce, aby do 10 dnů od doručení usnesení podáním ve 2 vyhotoveních doplnil dovolání o náležitosti uvedené v § 241a o. s. ř. a současně poučil žalobce o tom, že pokud tak neučiní, bude dovolání odmítnuto podle § 43 odst. 2 za použití § 243c odst. 1 o. s. ř.
Žalobce reagoval tak, že dne 1. srpna 2014 si stěžoval k předsedovi soudu I. stupně na postup jeho kolegyně na č. l. 28 a 29 spisu 7 C 190/2013 . Dne 11. srpna 2014 doručil soudu I. stupně podání, kterým ke svému poslednímu protestu připojuje výzvu, kterou žalobce vyzval Městský úřad Litoměřice, aby otevřeli záznam žalobce o vydání jeho posledního občanského průkazu a jeho totožnost zjišťovali podle tohoto záznamu.
Jelikož žalobce výzvě soudu I. stupně nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě mu k tomu určené neodstranil, předseda senátu Nejvyššího soudu dovolací řízení podle § 241, § 243b, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. listopadu 2014

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu