22 Cdo 4259/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4259/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce V. M., proti žalovaným: 1) J. K., a 2) J. K., zastoupeným advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 158/2006, o dovoláních žalobce proti usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 31. ledna 2007, č. j. 7 C 158/2006-53, a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. června 2007, č. j. 5 Co 758/2007-63,takto:


I. Řízení o dovoláních žalobce proti usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 31. ledna 2007, č. j. 7 C 158/2006-53, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. června 2007, č. j. 5 Co 758/2007-63, se zastavují.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 6. června 2007, č. j. 5 Co 758/2007-63, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Strakonicích (dále soud prvního stupně ) ze dne 31. ledna 2007, č. j. 7 C 158/2006-53, jímž bylo podle § 104 odst. l občanského soudního řádu pro překážku věci rozsouzené ve vztahu k žalovaným zastaveno řízení o určení vlastnictví k nemovitostem specifikovaným ve výroku rozhodnutí, a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.


Proti výše uvedeným rozhodnutím soudů obou stupňů podal žalobce podáním ze dne 16. srpna 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 20. srpna 2007, dovolání. I když soud prvního stupně 27. srpna 2007 žalobce poučil, že podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) lze dovoláním napadnout jen pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, žalobce uvedl, že na dovoláních proti rozhodnutím soudů obou stupňů trvá. Dále byl žalobce téhož dne soudem prvního stupně poučen o podmínce povinného zastoupení dovolatele vyplývající z § 241 OSŘ s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. V návaznosti na poučení soudu prvního stupně žalobce uvedl, že ve lhůtě 14 dnů soudu předloží procesní plnou moc některého z advokátů, který jej bude zastupovat v rámci dovolacího řízení . Jelikož v uvedené lhůtě čtrnácti dnů ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta, soud prvního stupně doručil 3. 10. 2007 spisový materiál dovolacímu soudu.


Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 OSŘ mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudů pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 a § 243c OSŘ zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 47/2006).


Pro dovolací řízení, zahájené podáním dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, stanoví občanský soudní řád zvláštní podmínku řízení, spočívající v povinném zastoupení dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Podle § 241a odst. l OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 OSŘ), nebo bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k tomu není oprávněn nebo směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné (§ 241b odst. 2 OSŘ).


Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. června 2007, č. j. 5 Co 758/2007-63, je přípustné, bylo podáno včas a osobou oprávněnou. Žalobce přes poučení soudu prvního stupně nedostatek podmínky povinného zastoupení neodstranil.


Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení, neboť žalovaným žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 31. října 2007


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu