22 Cdo 4194/2013
Datum rozhodnutí: 09.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 4194/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph. D., ve věci žalobkyně KOBERCE K + K spol. s r. o. , se sídlem v Karlových Varech, Západní 1566/41, IČO: 47537795, zastoupené JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Polská 4, proti žalovaným: 1) O. K., P., 2) KOBERCE KOZÁK s. r. o. , se sídlem v Příbrami, Evropská 329 IČO: 27121704, oběma zastoupeným JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem v Příbrami I, nám. T. G. M. 142, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 175/2012, o dovolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 2013, č. j. 27 Co 239/2013-92, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4194/2013-153, se opravuje tak, že nesprávně uvedené jméno zástupce žalobkyně ,,JUDr. Věra Voštová správně zní ,,JUDr. Pavel Tomek . O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4194/2013
-153, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v nesprávném uvedení jména zástupce žalobce. Nesprávně uvedené označení ,,JUDr. Věra Voštová proto dovolací soud opravil na správné označení ,,JUDr. Pavel Tomek postupem podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. září 2014
Mgr. Michal Králík Ph.D.
předseda senátu