22 Cdo 4186/2008
Datum rozhodnutí: 16.10.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 4186/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci žalobkyně J. F., proti žalovaným: 1) P. J., 2) J. J., 3) M. B., 4) M. J., 5) Mgr. V. O. a 6) Ing. L. K., o určení nesouladu se zákonem a o vrácení budovy do původního stavu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 11 C 240/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 28. dubna 2007, č. j. 12 Co 243/2008-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vsetíně ( soud prvního stupně ) usnesením ze dne 12. února 2008, č. j. 11 C 240/2007-37, odmítl podání žalobkyně ze dne 27. června 2007, kterým se žalobkyně domáhala, aby soud uložil žalovaným povinnost vrátit dům č. p. 620 ve V. do původního stavu, neboť stavební úpravy na něm byly provedeny v rozporu se zákonem. Soud prvního stupně 1. 8. 2007 vyzval žalobkyni podle § 43 odst. 1 občanského soudního řádu ( OSŘ ), aby svoje podání doplnila o nezbytné údaje a podle § 43 odst. 2 ji poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Na ni žalobkyně podáním z 20. 8. 2007 sice reagovala, nikoliv však tak, aby soud v řízení mohl pokračovat; ten proto rozhodl, jak shora uvedeno. Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc jako soud odvolací k odvolání žalobkyně proti rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí jejího podání usnesením ze dne 28. dubna 2007, č. j. 12 Co 243/2008-63, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, které shledal správným; vady řízení žalobkyně neodstranila ani ve fázi odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně, aniž by byla zastoupena advokátem, 6. 8. 2008 prostřednictvím soudu prvního stupě ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 OSŘ dovolání. Usnesením ze dne 14. srpna 2008, č. j. 11 C 240/2007-76, ji soud prvního stupně vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolila svým zástupcem pro dovolací řízení advokáta, aby předložila jeho plnou moc a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání včetně uvedení dovolacích důvodů. Současně byla poučena, že v případě nesplnění této výzvy, bude dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání podaného žalobkyní zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranila, ačkoliv byla o procesním následku nesplnění této výzvy poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou tohoto řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 OSŘ) a vzhledem k tomu, že k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. října 2008

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu