22 Cdo 4185/2009
Datum rozhodnutí: 21.10.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4185/2009


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. V., zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. Š., zastoupenému advokátem, o odstranění zdiva z pozemku a odstranění zdi, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 15 C 40/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc, ze dne 28. července 2009, č. j. 69 Co 277/2009-146, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 28. července 2009, č. j. 69 Co 277/2009-146, potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ( soud prvního stupně ) ze dne 12. května 2009, č. j. 15 C 40/2006-139, který výrokem pod bodem I. nepřipustil, aby do řízení přistoupil další účastník na straně žalovaného, a to Městský úřad v K., odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, se sídlem v K., Masarykovo nám. 20, a dále Katastrální úřad pro O. kraj se sídlem v O., Katastrální pracoviště P. , a výrokem pod bodem II. nepřipustil změnu žaloby, kterou navrhl žalobce podáním ze dne 18. 3. 2009, kdy se domáhal rozšíření žaloby o náhradu škody, o určení vlastnické hranice a o určení vlastnictví štítové zdi .


Proti usnesení odvolacího soudu žalobce podal 18. 9. 2009 dovolání, které vzal v plném rozsahu zpět, jak to plyne z jeho prohlášení učiněného u soudu prvního stupně a uvedeného v jím podepsaném protokolu sepsaném u tohoto soudu 21. 9. 2009.


Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) za použití § 243c odst. 2 o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím ve věci samé, kterým se řízení končí (§ 151 odst. 1, § 224 odst. 1, § 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ).


V Brně dne 21. října 2009


JUDr. Jiří S p á č i l, CSc., v. r.


předseda senátu