22 Cdo 4146/2016
Datum rozhodnutí: 03.05.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 4146/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně Schachermayer, spol. s r. o. , identifikační číslo osoby 16188977, se sídlem v Praze 4, Mezi vodami 1935/7, zastoupené JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 973/41, proti žalované UPC Real, s. r. o. , identifikační číslo osoby 27926818, se sídlem v Praze-Nuslích, Hvězdova 1716/2b, zastoupené Mgr. Davidem Kubešem, advokátem se sídlem v Praze 1, Růžová 950/15, za účasti vedlejších účastnic na straně žalované 1) Comunica, s. r. o. , identifikační číslo osoby 02722534, se sídlem v Praze 5, Pod Kotlářkou 151/3, a 2) Mladá fronta a. s. , identifikační číslo osoby 49240315, se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 1952/9, o zřízení práva nezbytné cesty formou služebnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 51 C 124/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2016, č. j. 16 Co 483/2015-595, ve znění opravného usnesení ze dne 20. 4. 2016, č. j. 16 Co 483/2015-608, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2017, č. j. 22 Cdo 4146/2016-703, se opravuje tak, že místo nesprávného označení odvolacího soudu ,,Krajský soud v Praze je správné označení odvolacího soudu ,,Městský soud v Praze .
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2017, č. j. 22 Cdo 4146/2016-703, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení odvolacího soudu ,,Krajský soud v Praze namísto správného Městský soud v Praze , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. května 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu