22 Cdo 4133/2007
Datum rozhodnutí: 15.10.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 4133/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: a) F. M., b) A. D., c) M. R. a d) B. S., zastoupených advokátem, proti žalovanému V. M., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 130/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 13. července 2007, č. j. 7 C 130/2006-167, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud ve Strakonicích ( soud prvního stupně ) usnesením ze dne 13. července 2007, č. j. 7 C 130/2006-167, výrokem pod bodem I. schválil smír účastníků tohoto znění: Účastníci dohodou zrušují své podílové spoluvlastnictví k nemovitostem zapsaným pro k. ú. S. u K. na LV u Katastrálního úřadu pro J. k., katastrální pracoviště S., a to domu čp. 22 ve S. na stavební parcele č. 4, stavební parcely č. 4 , a dalších parcel v tomto výroku uvedených a vypořádávají toto podílové spoluvlastnictví níže uvedeným způsobem. Do výlučného vlastnictví žalovaného se přikazují: Nemovitosti zapsané pro k. ú. S. u K. na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště S., a to dům čp. 22 ve S. na st. parcele č. 4 se stájí, stodolou, kolnou, vedlejšími stavbami, vepřínem, průjezdem se skladem, dílnou se skladem, studnou, venkovními úpravami, tj. přípojkou vody, septikem, přípojkou kanalizace, žumpu, zpevněnou plochou, schody, oplocením, s trvalými porosty, stavební parcela č. 4, parcely č. 163/27, 163/32, 163/53, 255/2, 265, 283, 358, 407, 452, 478, 482/3, 491/3, 497, 529/3, 529/11, 549, 565, 642, 661, 751, 871, 879/1, 930, 931, 982, 994, 954/1, 1076/1, 1099, 1144, 1145 a 1146 s veškerým příslušenstvím, porosty a se všemi právy a povinnostmi, které jsou s těmito nemovitostmi spojené. Do podílového spoluvlastnictví žalobců se přikazují: Nemovitosti zapsané pro k. ú. S. u K. na LV u Katastrálního úřadu pro J. k., katastrální pracoviště S., a to parcely č. 85, 163/30, 264, 436/1, 529/10, 631, 640, 685/26, 685/28, 715, 773/1, 810, 813, 822/4, 867, 879/2, 942/1, 954/5, 995, 1100, 1124 s veškerým příslušenstvím, porosty a se všemi právy a povinnostmi, které jsou s těmito nemovitostmi spojené a to každému z nich ideální ¼ uvedených nemovitostí. Žádný z účastníků není povinen zbývajícím účastníkům vyplácet něčeho na vypořádacím podílu . Výroky pod body II. až IV. rozhodl o nákladech řízení.


Přípisem doručeným soudu prvního stupně 9. 8. 2007 žalovaný podává Nejvyššímu soudu v Brně dovolání proti shora uvedenému rozhodnutí soudu prvního stupně s výhradami k závěrům znalce Ing. V. M. Přestože jej soud prvního stupně 27. 8. 2007 poučil možnosti postupu podle § 99 odst. 3 občanského soudního řádu ( OSŘ ) a o obecných podmínkách dovolání ve smyslu § 236 a násl. OSŘ, setrval na požadavku, aby věc byla s jeho dovoláním přeložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.


Podle § 236 odst. 1 OSŘ lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Dovoláním tedy nelze napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž lze podle OSŘ uplatnit jiný přípustný zákonný opravný prostředek nebo postup. Z uvedeného plyne, že Nejvyšší soud není funkčně příslušným v dovolacím řízení přezkoumávat občanskoprávní věci, které byly ukončeny pravomocným rozhodnutím jiného než odvolacího soudu.


Nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího soudu v daném případě je nedostatkem podmínky řízení, bránícím mu k dovolání žalovaného věc přezkoumat a ve věci rozhodnout; proto nezbylo, než podle § 243c odst. 1 OSŘ a § 104 odst. 1 věta prvá OSŘ řízení o dovolání žalovaného zastavit.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. října 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu