22 Cdo 4017/2008
Datum rozhodnutí: 30.09.2008
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 4017/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Zrůsta ve věci žalobkyně A. P., proti žalovaným 1) Mgr. M. D., a 2) B. Č., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 273/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2008, č. j. 64 Co 446/2007-332, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 30. ledna 2007, č. j. 11 C 273/2002-303, výrokem pod bodem I. zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k pozemkům parc. č. 1277/1, parc. č. 1277/2 a parc. č. 1288, zapsaných na listu vlastnictví č. 514 pro katastrální území H., obec P., výrokem pod bodem II. tyto nemovitosti přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně, výrokem pod bodem III. uložil žalobkyni povinnost zaplatit na vypořádání podílu prvé žalované částku 233 333, 30 Kč a druhé žalované částku 58 333, 30 Kč, to vše do šesti měsíců od právní moci rozsudku a výroky pod bodem IV., V., VI. a VII. rozhodl o náhradě nákladů řízení a soudnímu poplatku.

Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně a žalované 1) změnil rozsudkem ze dne 21. února 2008, č. j. 64 Co 446/2007-332, rozsudek soudu prvního stupně pouze tak, že lhůtu k peněžitému plnění stanovil žalobkyni pouze do 15 dnů, jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dne 3. června 2008 tzv. blanketní dovolání nesepsané advokátem, v němž pouze označila účastníky řízení a uvedla, proti kterým rozhodnutím dovolání směřuje.

Žalobkyně byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 19. června 2008, č. j. 11 C 273/2002-343, vyzvána, aby ve lhůtě 14 dnů své dovolání doplnila zejména o skutečnosti, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá a v čem spatřuje jeho nesprávnost či nesprávnost postupu soudu, dále aby doložila doklad o právnickém vzdělání, v opačném případě aby předložila dovolání sepsané advokátem v souladu s § 241 odst. 2 OSŘ, s plnou mocí pro zastupování v dovolacím řízení a následně byla upozorněna, že nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, soud dovolací řízení zastaví. Zároveň byla poučena o možnosti osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce.

Podáním ze dne 9. července 2008 požádala dovolatelka o prodloužení lhůty k doplnění dovolání s odůvodněním, že musí řádně doložit doklady od různých institucí. Soud její žádosti vyhověl a usnesením ze dne 30 července 2008 č. j. 11 C 273/2002-346, lhůtu k doplnění dovolání prodloužil do 15. srpna 2008.

Lhůta k doplnění dovolání marně uplynula v pátek 15. srpna 2008, aniž by žalobkyně podání doplnila.

Žalované se k dovolání nevyjádřily.

Nejvyšší soud ČR (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé OSŘ účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241a odst. 1 OSŘ v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 OSŘ dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 OSŘ předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první OSŘ).

Podle § 43 OSŘ, který platí i pro dovolací řízení, předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

V dané věci přes výzvu soudu prvního stupně žalobkyně nedostatky neodstranila. Protože dovolání lze zásadně přezkoumat jen v rozsahu a z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první OSŘ) a dovolání žalobkyně postrádá vymezení rozsahu a dovolacích důvodů, nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, v níž bylo možno tyto nedostatky dovolání odstranit, marně uplynula, dovolací soud dovolání žalobkyně podle § 43 odst. 2 OSŘ odmítl, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi (viz C 2119 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobkyně nebyla úspěšná a žalovaným náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. František B a l á k

předseda senátu