22 Cdo 3996/2009
Datum rozhodnutí: 19.12.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 3996/2009
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně O. K., bytem v B., V. 564/37, zastoupené JUDr. René Huškem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova 4, proti žalované M. K., bytem v B., E. 9, zastoupené Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8, o určení majetku tvořícího předmět bezpodílového spoluvlastnictví A. K. a prof. MUDr. V. K., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 8/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. ledna 2009, č. j. 18 Co 305/2008-131, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2011, č. j. 22 Cdo 3996/2009-163, se opravuje tak, že správně zní jméno a příjmení žalobkyně O. K., jméno a příjmení žalované M. K. a rozhodováno je ve věci určení majetku tvořícího bezpodílového spoluvlastnictví A. K. a prof. Mudr. V. K.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud podle § 164 občanského soudního řádu opravil chyby v psaní, k nimž došlo v záhlaví shora uvedeného usnesení při uvedení příjmení účastnic a příjmení A. K.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 19. prosince 2012
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu