22 Cdo 399/2009
Datum rozhodnutí: 25.02.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 399/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce M. T., proti žalované J., spotřebnímu družstvu v N., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 1454/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2008, č. j. 25 Co 623/2007-118, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 30. ledna 2008, č. j. 25 Co 623/2007-118, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Nymburce (dále soud prvního stupně ) ze dne 12. ledna 2007, č. j. 6 C 1454/2005-64, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že manželé T. byli v den své smrti A. T., rozená H., 7. 6. 1963 a B. T., 21. 8. 1968 vlastníky rodinného domu č. p. 57 v J. se stavební parcelou č. katastrální 85, zahradou č. katastrální 164 a 166 a potoka č. katastrální 1232, to vše zapsané ve vložce č. 57 pozemkové knihy pro katastrální území J. , a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 18. července 2008 upozorněn na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu žalobce reagoval podáním došlým soudu prvního stupně 11. 8. 2008, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Krajského soudu v Praze z 31. 10. 2008, č. j. 25 Co 480/2008-145, bylo částečně změněno usnesení soudu prvního stupně z 22. 9. 2008, č. j. 6 C 1454/2005-139, tak, že žalobci bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků pouze z jedné poloviny, v části, podle níž se žalobci zástupce pro toto dovolací řízení neustanovuje, bylo rozhodnutí potvrzeno. Jelikož žalobce na další výzvu (usnesení) soudu prvního stupně z 16. prosince 2008, aby splnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, ve stanovené lhůtě ani později nereagoval, soud prvního stupně doručil 2. 2. 2009 spisový materiál dovolacímu soudu.


Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.


Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.


Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


V dané věci žalobce přes řádnou výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek do dnešního dne neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. února 2009


JUDr. Marie R e z k o v á, v. r.


předsedkyně senátu