22 Cdo 3951/2007
Datum rozhodnutí: 11.08.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 3951/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce A. B., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. B., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 4 C 55/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2007, č. j. 23 Co 222/2007-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 14. května 2007, č. j. 23 Co 222/2007-36, potvrdil usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 27. února 2007, č. j. 4 C 55/2007-18, jímž bylo řízení zastaveno

a rozhodnuto o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalobce písemným podáním ze dne 31. července 2008 zpět.Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. srpna 2008

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu