22 Cdo 3939/2007
Datum rozhodnutí: 10.10.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 3939/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) M. S., a b) J. S., zastoupených advokátkou, proti žalovaným: 1) P. S., a 2) H. S., zastoupeným advokátkou, o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 23 C 38/2005, o dovolání P. S., zastoupeného advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. února 2007, č. j. 22 Co 55/2007-163, takto:


Dovolání se zamítá.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobci se žalobou podanou u Okresního soudu v Pardubicích (dále soud prvního stupně ) 16. 2. 2005 domáhají proti žalovaným zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu cesty po části pozemku parc. č. 1421/9 v kat. území P. ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 1421/10 v kat. území P. za účelem příjezdu a přístupu k označenému pozemku parc. č. 1421/10, s tím, že žalovaní a všichni vlastníci pozemku parc. č. 1421/9 jsou povinni strpět výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni. Darovací smlouvou z 19. 6. 2006 s právními účinky vkladu k 7. 8. 2006 žalovaní převedli vlastnické právo k pozemku parc. č. 1421/9 v kat. území P. na P. S.


Soud prvního stupně na návrh žalobců usnesením z 12. 10. 2006, č. j. 23 C 38/2005-150, rozhodl, že na místo žalovaných P. a H. S. vstupuje do řízení P. S. Soud prvního stupně postupoval podle § 107a občanského soudního řádu (dále OSŘ ) s ohledem na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 1421/9 v kat. území Pardubice, jehož se spor týká, darovací smlouvou z 19. 6. 2006 na P. S.


Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací usnesením z 27. 2. 2007, č. j. 22 Co 55/2007-163, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud uvedl, že pasivně legitimovanou osobou v tomto řízení je vlastník pozemku parc. č. 1421/9, který má být zatížen zřízeným věcným břemenem, proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud rozhodl, že na místo původních spoluvlastníků tohoto pozemku bude v řízení jeho nynější vlastník P. S. mladší. Poukázal na to, že pro rozhodnutí o právním nástupnictví podle § 107a OSŘ není rozhodné, jaké stanovisko k důvodnosti žaloby zaujímá ten, kdo má do řízení vstoupit místo původních žalovaných, ani zda je či není o věci informován. Při rozhodování o návrhu podle § 107a OSŘ soud zkoumá, zda nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod práva na jiného, zda se tato právní skutečnost týká práva nebo povinnosti dosavadního účastníka řízení a zda tato právní skutečnost nastala po zahájení řízení. Podmínky pro postup podle § 107a OSŘ v daném případě byly splněny.


Proti rozhodnutí odvolací soudu podal P. S. mladší dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Namítá, že není možné, aby do řízení vstoupil místo původních žalovaných v té fázi, v jaké se řízení nyní nachází. Podle jeho názoru se žalobci domáhají zřízení věcného břemene proti žalovaným in personam, kdy se dovolávají minulých neexistujících ujednání s žalovanými. Pokud by žalobci chtěli zřídit věcné břemeno in rem, pak by to mělo být předmětem jiného žalobního návrhu. Návrh na jeho vstup do řízení měl být zamítnut. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Žalobci a žalovaní se k dovolání nevyjádřili.


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas a že je přípustné, přezkoumal napadené usnesení podle § 242 odst. 1 a 3 OSŘ a dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.


Podle § 107a odst. 1 OSŘ má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby navrhovatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107.


Podle § 107a odst. 2 OSŘ soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány.


Podle § 107a odst. 3 OSŘ ustanovení § 107 odst. 4 platí obdobně.


Podle § 107 odst. 4 OSŘ ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.


Odvolací soud nepochybil, pokud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který rozhodl podle § 107a odst. 1 a 2 OSŘ, že do řízení na místo původních žalovaných do řízení vstupuje P. S., neboť všechny předpoklady pro takové rozhodnutí byly splněny. Uzavření darovací smlouvy z 19. 6. 2006 mezi žalovanými a P. S. mladším ohledně pozemku parc. č. 1421/9 v kat. území P. je takovou právní skutečností, s níž právní předpisy spojují převod vlastnického práva k předmětnému pozemku, tato skutečnost se týká vlastnického práva dosavadních žalovaných, neboť žalovaní touto smlouvou své vlastnické právo k označenému pozemku pozbyli, a k této skutečnosti došlo po zahájení řízení. Protože navrhovaným zřízením věcného břemene má být zatížen pozemek parc. č. 1321/9 nyní ve vlastnictví P. S. mladšího, je za daného stavu v řízení pasivně legitimován pouze on jako vlastník pozemku, a jako ten, kdo nastupuje do řízení na místo původních žalovaných, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení. Při rozhodování o procesním nástupnictví podle § 107a OSŘ se nelze zabývat námitkami týkajícími se důvodností žaloby. Proto se ani dovolací soud nemohl zabývat takovými námitkami vznesenými v dovolání.


Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud po právní stránce věc posoudil správně, dovolací soud proto dovolání P. S. mladšího podle § 243b odst. 2 zamítl.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. října 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu