22 Cdo 391/2004
Datum rozhodnutí: 31.03.2004
Dotčené předpisy: § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 243 odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 391/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. N., zastoupeného advokátem, proti žalované L. M., o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 8 C 50/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2003, č. j. 57 Co 386/2003-44, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vsetíně usnesením z 3. 12. 2001, č. j. 50/2001-8, ve spojení s opravným a doplňujícím usnesením z 2. 5. 2003, č. j. 8 C 50/2001-39, zamítl návrh na obnovu řízení ve věci sp. zn. 7 C 593/93, a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením z 23. 10. 2003, č. j. 10 Co 253/2002-44, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci 25. 11. 2003.Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce 21. 1. 2004 dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy I části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ). V řízení o návrhu žalobce na obnovu řízení totiž soudy obou stupňů, jak na to poukázal i odvolací soud, postupovaly podle bodu 16. hlavy I části dvanácté uvedené novely, který stanoví, že se návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. l OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci 25. listopadu 2003, dovolání však bylo podáno až 21. ledna 2004, tedy po uplynutí jednoměsíční dovolací lhůty.

Dovolání bylo proto jako opožděné podle § 218 odst. 1 písm. a) a § 243b odst. 4 OSŘ odmítnuto.

Žalovaná byla v dovolacím řízení úspěšná, příslušela by jí proto náhrada nákladů řízení podle § 224 odst. l a § 142 odst. l OSŘ, náklady jí však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 31. března 2004JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu