22 Cdo 3888/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.

22 Cdo 3888/2008U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce
J. S.
, zastoupeného JUDr. Radomírem Šimáčkem, advokátem se sídlem v Klatovech IV, Vídeňská 9, proti žalované
I. S.
, narozené zastoupené JUDr. Zdeňkem Králem, advokátem se sídlem v Klatovech III, Domažlická 800, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 212/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2008, č. j. 13 Co 541/2007 355, ve spojení s opravným usnesením ze dne 12. května 2008, č. j. 13 Co 541/2007- 361, takto:


Výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 3888/2008 386, se opravuje tak, že správně zní: II. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 28 680,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce JUDr. Radomíra Šimáčka .

O d ů v o d n ě n í :


Vzhledem k tomu, že ve výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2011, č. j. 22 Cdo 3888/2008-386, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení nákladů dovolacího řízení ve výši 26 680,- Kč namísto správné výše 28 860,- Kč , jak vyplývá z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním, vydal dovolací soud podle § 164 o. s. ř. a § 243c odst. 1 o. s. ř. toto opravné usnesení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. února 2011
Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D., v. r.

předseda senátu