22 Cdo 3862/2013
Datum rozhodnutí: 12.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.22 Cdo 3862/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. V., proti žalované Timbert trade Inc, s. r. o. se sídlem ve Vizovicích, Masarykovo náměstí 1128, IČO: 27719600, o neoprávněné užívání pozemku předběžné opatření, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 45 C 91/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 6. září 2013, č. j. 59 Co 234/2013-12, takto:

Dovolání se odmítá. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í :
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně jako soud odvolací usnesením ze dne 6. září 2013, č. j. 59 Co 234/2013-12, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. dubna 2013, č. j. 45 C 91/2013-2, jímž Okresní soud ve Zlíně odmítl návrh žalobce na vydání předběžného opatření exekučním příkazem pro nakládání s majetkem a účty žalovaného .
Proti usnesení odvolacího soudu podává žalobce dovolání.
Podle § 237 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném.
Protože dovolání žalobce směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (§ 145 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. prosince 2013

Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu