22 Cdo 3848/2009
Datum rozhodnutí: 03.11.2009
Dotčené předpisy:
22 Cdo 3848/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc, a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce I. H., zastoupeného advokátem, proti žalované Ing. E. H., zastoupené advokátem, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 140/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. května 2009, č. j. 8 Co 326/2009-52, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Nejvyšší soud České republiky (dále Nejvyšší soud ) dále vychází z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů, jakož i obsah dovolání jsou účastníkům známy a že uvedené listiny jsou součástí procesního spisu vedeného u soudu prvního stupně.

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. května 2009, č. j. 8 Co 326/2009-52, kterým byl v napadené části, tj. pod bodem II. výroku o nákladech řízení změněn rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí ze dne 25. března 2009, č. j. 17 C 140/2008-44, tak, že žádný

z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, není přípustné. V tomto ohledu lze odkázat na konstantní judikaturu dovolacího soudu, podle níž proti výroku rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení není dovolání přípustné (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 2265/2003, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck pod C 2458).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud dovolání žalované jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobci náklady, na jejichž náhradu by měl vůči žalované právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. listopadu 2009

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu