22 Cdo 3807/2008
Datum rozhodnutí: 30.09.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 3807/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Zrůsta, ve věci žalobců a) P. M., b) P. M., c) R. V., d) J. T., e) A. H., g) V. J., h) I. S., ch) M. V., i) J. N., proti žalované M. Š., o uložení povinnosti strpět právo chůze a jízdy, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 C 73/2004, o dovolání žalobců a) a b) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. ledna 2007, č. j. 23 Co 518/2007-186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Pardubicích rozsudkem ze dne 30. června 2007, č. j. 16 C 73/2004-167, zamítl návrh žalobců, aby žalované byla uložena povinna strpět bez omezení právo chůze a jízdy žalobců přes její pozemky parc. č. 858/10 a parc. č. st. 468 v obci a katastrálním území H. J., zapsané na listu vlastnictví č. 66

u Katastrálního úřadu pro P. k., Katastrální pracoviště P., a to

v rozsahu vyznačeném červeným šrafováním na geometrickém plánu č. 588 2875/2006 ze dne 12. 7. 2006 a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalobců rozsudkem ze dne 15. ledna 2007, č. j. 23 Co 518/2007-186, rozsudek soudu prvního stupně zrušil, vyjma nenapadeného výroku II v přiznání odměny a hotových nákladů JUDr. J. Č., řízení zastavil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalobci a) a b) dovolání, které vzali podáním ze dne 29. srpna 2008 zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále OSŘ ), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá ustanovení § 224 odst. 1

a § l46 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu