22 Cdo 3736/2016
Datum rozhodnutí: 17.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.22 Cdo 3736/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobkyně T.G., a.s. , se sídlem v Plzni, K Cihelnám 699/35a, identifikační číslo osoby: 45349088, proti žalovanému Ing. J. H. , zastoupenému Mgr. Pavlem Panoškou, advokátem se sídlem v Plzni, Na Roudné 443/18, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 36 C 654/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 5. 2016, č. j. 11 Co 418/2015-545, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2016, č. j. 22 Cdo 3736/2016-568, se opravuje tak, že žalobkyně je zastoupena Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem se sídlem v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4.
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví shora citovaného usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v tom, že omylem nebyl uveden zástupce žalobkyně, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2017

Mgr. David Havlík
předseda senátu