22 Cdo 3710/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 3710/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl ve věci žalobkyně J. D., bytem v O.-P., zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Přívoze, Škroupova 1114/4, proti žalovaným: 1) V. D., bytem v O.-P., a 2) Anně E. M. , bytem v O.-P., zastoupené JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem Ostravě-Moravské Ostravě, Sadová 553/8, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 C 188/97, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. června 2011, č. j. 42 Co 41/2011-540, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. února 2012, č. j. 22 Cdo 3710/2011-597, ve znění opravného usnesení ze dne 27. června 2012, č. j. 22 Cdo 3710/2011-617, se ve výroku II. opravuje tak, že žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč k rukám advokáta JUDr. Radka Hudečka do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu Nejvyšší soud opravil zjevnou nesprávnost ve výroku II. shora označeného rozsudku, kterým bylo žalované 2) uloženo, aby nahradila žalobkyni na náhradě nákladů řízení rozsudku 16.358,-Kč, neboť náklady, jak vyplývá z odůvodnění rozsudku činí 12.360,- Kč.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2012

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu