22 Cdo 3709/2013
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 3709/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Ing. M. H. , zastoupeného JUDr. Zuzanou Kudynovou, advokátkou se sídlem v Jičíně, Na Příkopech 64, proti žalované Ing. B. N. , o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 4 C 23/99, v řízení o dovolání původní žalované JUDr. J. H. , zastoupené Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Oldřichova 23, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2013, č. j. 25 Co 65/2011-1246, o návrhu žalované na vydání opravného usnesení, takto:

Návrh žalované na vydání opravného usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 3709/2013-1306, se zamítá.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud České republiky (dále Nejvyšší soud ) usnesením ze dne 28. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 3709/2013-1306, odmítl dovolání původní žalované JUDr. J. H. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2013, č. j. 25 Co 65/2011-1246, který jako soud odvolací potvrdil usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 8. ledna 2013, č. j. 4 C 23/99-1225, jímž soud prvního stupně vyhověl návrhu žalobce, aby na místo žalované JUDr. J. H. vstoupila do řízení Ing. B. N.

Podáním ze dne 17. března 2014 žalovaná navrhla vydání opravného usnesení, neboť v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 3709/2013-1306, není označen její zástupce Ing. L. H.

Podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V projednávané věci neshledal dovolací soud důvody k vydání opravného usnesení, neboť žalovaná udělila plnou moc Ing. L. H. výslovně pouze pro řízení vedené před Okresním soudem v Jičíně. Ing. L. H. proto nebyl zmocněn zastupovat žalovanou v dovolacím řízení.

Nejvyšší soud proto návrh žalované zamítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2015

Mgr. David Havlík předseda senátu