22 Cdo 367/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 367/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Marie Rezkové a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce N., v. d., zastoupeného JUDr. H. P., jako obecným zmocněncem, proti žalované ČR Ú. pro z. s. ve v. m., o určení vlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 309/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2008, č. j. 17 Co 136/2008-60, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. června 2008, č. j. 17 Co 136/2008-60, jako soud odvolací potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne


10. května 2007, č. j. 25 C 309/2006-32, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalovaná písemným podáním ze dne 9. března 2009 zpět.


Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první občanského soudního řádu, neboť žalobci, kterému by jejich náhrada příslušela, náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu