22 Cdo 3611/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 3611/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce MUDr. J. Ž. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1031, proti žalovaným 1) D. M. , 2) E. M. , zastoupeným JUDr. Bronislavou Orbesovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Štefánikova 5462, o ochranu vlastnického práva a zdržení se zásahu do výkonu vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 78/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. února 2014, č. j. 38 Co 205/2012-176, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2014, č. j. 22 Cdo 3611/2014-226, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 3 630,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně žalovaných. Výrok o náhradě nákladů řízení správně zní ,,Žalobce je povinen nahradit žalovaným k ruce společné a nerozdílné náklady dovolacího řízení ve výši 3 630,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně žalovaných.
O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2014, č. j. 22 Cdo 3611/2014-226, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení strany, která je povinna nahradit náklady řízení, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu