22 Cdo 3593/2014
Datum rozhodnutí: 10.09.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218a o. s. ř. ve znění od 01.01.201322 Cdo 3593/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně D. S., T., adresa pro doručování: O. V., zastoupené Mgr. Radkem Fišarem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Michalská 39/4, proti žalovanému M. Š., P. L., o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 8 Nc 302/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2013, č. j. 11 Co 1070/2013-38, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2013, č. j. 11 Co 1070/2013-38, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. Uvedené rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno 10. 2. 2014. Posledním dnem pro podání dovolání byl den 10. 4. 2014 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Dovolání žalobkyně podala u doručujícího orgánu dne 11. 4. 2014, tedy již po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Zmeškání lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. září 2014
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu