22 Cdo 3567/2012
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.22 Cdo 3567/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka, ve věci žalobce A. K. , bytem v K., proti žalované D. K. , bytem v B., zastoupené Mgr. Josefem Blažkem, advokátem se sídlem v Bruntále, Žižkovo nám. č. 2, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 7 C 181/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. října 2011, č. j. 57 Co 277/2011-237, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Nejvyšší soud posoudil dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vydaného 13. října 2011 podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ( o. s. ř. ), ve znění před změnou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (přechodná ustanovení čl. II zákona č. 404/2012 Sb. bod 7.).
Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 13. října 2011, č. j. 57 Co 277/2011-237, změnil rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 15. prosince 2010, č. j. 7 C 181/2008-197, v odstavcích II. až VI. tak, že určil, že z věcí, jež měli žalobce a žalovaná ve společném jmění manželů, připadá do výlučného vlastnictví žalobce garáž bez čp./če. na pozemku v k. ú. K.-H. P. a do výlučného vlastnictví žalované rekreační chata bez čp./če. na pozemku v k. ú. O. P. Žalobci uložil povinnost zaplatit dluh ve výši 1.166,- Kč P. Ch. Žalované uložil povinnost zaplatit žalobci na vyrovnání podílu ze společného jmění manželů částku 38.773,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. Dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Žalovaná podáním ze dne 19. 12. 2011, které dodatečně označila jako dovolání, napadla správnost rozsudku odvolacího soudu. Dovolání žalované bylo podáno ve lhůtě stanovené zákonem, nebylo sepsáno advokátem a neobsahovalo náležitosti stanovené v § 241a odst. 1 a § 42 odst. 4 o. s. ř. Žalovaná požádala o osvobození od placení soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Krajský soud v Ostravě k odvolání žalované usnesením ze dne 27. dubna 2012, č. j. 7 Co 220/2012-270, změnil usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 14. února 2012, č. j. 7 C 181/2008-265, tak, že přiznal žalované osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovil jí k ochraně jejích zájmů v dovolacím řízení zástupce z řad advokátů Mgr. Josefa Blažka. Usnesení nabylo právní moci dne 12. 6. 2012.
Neobsahuje-li dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), jde o vadu podání, kterou může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, tedy podmínka povinného zastoupení advokátem, požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží dvouměsíční lhůta znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 15. října 2012, č. j. 7 C 181/2008-275, vyzval žalovanou prostřednictvím jejího právního zástupce, aby odstranila vady podání ze dne 19. 12. 2011, označeného jako dovolání, a doplnila chybějící náležitosti, tedy aby řádně specifikovala a doplnila dovolací důvod a dovolací návrh, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení s tím, že nebudou-li uvedené vady odstraněny ve stanovené lhůtě, nelze v řízení pokračovat a soud dovolání odmítne. Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalované 24. 10. 2012. Podstatné náležitosti dovolání nebyly doplněny.
Protože včas podané dovolání žalované nesplňuje náležitosti řádného dovolání stanovené v § 241a odst. 1 o. s. ř. a zákonná lhůta, během níž bylo možné vady odstranit, marně uplynula, Nejvyšší soud dovolání podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn tím, že dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobci žádné prokazatelné náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. ledna 2013
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu