22 Cdo 3505/2007
Datum rozhodnutí: 30.08.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 3505/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: a) F. J., a b) A. J., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) V. V., a 2) J. V., o odstranění stavby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 52/2000, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2006, č. j. 25 Co 105/2006, 25 Co 106/2006-517, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 5 (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 26. října 2005, č. j. 6 C 52/2000-478, na základě žaloby žalobců a) a b) proti žalovaným 1) Ing. arch. L. V., a 2) V. V., přikázal nemovitosti a to dům číslo evidenční 78 na stavební parcele parc. č. 391/24, garáž na pozemku parc. č. 391/25 a kůlna na pozemku parc. č. 391/1, katastrální území M., obec P. včetně jejich součástí a příslušenství do vlastnictví žalobců za náhradu ve výši 303.970,- Kč, kterou jsou žalobci povinni zaplatit žalovaným do 3 dnů od právní moci rozsudku . Dále rozhodl o nákladech řízení.


Žalobci i žalovaní podali proti rozsudku soudu prvního stupně odvolání. V průběhu odvolacího řízení 10. 6. 2006 zemřel žalovaný Ing. arch. L. V. a Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 9. listopadu 2006, č. j. 25 Co 105/2006, 25 Co 106/2006-517, rozhodl, že v řízení bude dále pokračováno na straně žalovaných na místo Ing. Arch. L. V. s J. V. . Toto rozhodnutí bylo žalované V. V. doručeno 5. 12. 2006 a pro J. V. byla zásilka s uvedeným usnesením 20. 11. 2006 uložena na poště; protože nebyla do 15 dnů adresátkou k výzvě vyzvednuta, byla 6. 12. 2006 vrácena poštou odvolacímu soudu.


Proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu podaly obě žalované blanketní dovolání , které bylo odvolacímu soudu doručeno 6. 2. 2007, se současnou žádostí o přidělení tzv. ustanoveného zástupce pro řízení před dovolacím soudem a pro doplnění blanketního dovolání .


Odvolací soud usnesením ze dne 23. dubna 2007, č. j. 25 Co 105/2006, 25 Co 106/2006-541, rozhodl, že první žalované V. V. se neustanovuje zástupce pro odvolací a pro dovolací řízení ; tímto usnesením rozhodl totožně ohledně druhé žalované J. V. . Dalším usnesením ze dne 23. dubna 2007, č. j. 25 Co 105/2006, 25 Co 106/2006-542, vyzval žalovanou V. V., aby svoje dovolání doplnila ve smyslu § 241a ve spojení a ust. § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř. do deseti dnů ode dne doručení tohoto usnesení a aby uvedla v jakém rozsahu a z jakých důvodů usnesení odvolacího soudu z 9. 11. 2006 napadá, či jaké důkazy by měly být k prokázání důvodů dovolání provedeny a čeho se dovoláním domáhá, včetně dovolacího návrhu. Poučil ji ve smyslu § 241 odst. 1, § 241 odst. 4 a § 241a odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ); upozornil ji, že nedoplní-li dovolání ve stanovené lhůtě bude soud postupovat podle § 209 OSŘ a věc předloží dovolacímu soudu, který dovolání podle ust. § 241b ve spojení s § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne . Usnesením ze dne 23. dubna 2007, č. j. 25 Co 105/2006, 25 Co 106/2006-543, rozhodl obdobně ve vztahu k žalované J. V. Toto usnesení bylo doručeno V. V. 30. 5. 2007 a pro J. V. byla zásilka s tímto usnesením 18. 5. 2007 uložena a adresátce byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedla. Na všechna usnesení odvolacího soudu uvedená v tomto odstavci reagovaly žalované přípisem, který byl doručen odvolacímu soudu 12. 6. 2007, jímž odvolacímu soudu oznamují, že jsou si vědomy, že dovolání musí napsat advokát, a proto o něj žádáme Advokátní komoru s tím, že po dobu, než nám bude přidělen, žádáme ze závažných důvodů o přerušení řízení a stavění lhůt, abychom neutrpěly na svých právech .


Vzhledem k tomu, že žalované neodstranily vady svých dovolání, předložil odvolací soud věc k dalšímu řízení dovolacímu soudu, jemuž byl spis ve věci doručen 13. 8. 2007.


Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 OSŘ musí být dovolatelky v dovolacím řízení zastoupeny advokátem, jestliže samy nemají právnické vzdělání. Z podaných dovolání žalovaných zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelek prokazující nebyly předloženy. Odvolací soud jim výše uvedenou výzvou k doplnění dovolání a k zastoupení advokátem stanovil lhůtu deseti dnů a poté k jejich přípisu, doručenému odvolacímu soudu 12. 6. 2007, vyčkal, s přihlédnutím k § 241b odst. 3, věta druhá za středníkem, další dva měsíce. Teprve poté věc předložil dovolacímu soudu k řízení o dovolání. Dovolatelky nedostatek povinného zastoupení do shora uvedeného data neodstranily a dovolání ve smyslu výzvy odvolacího soudu nedoplnily, ačkoliv byly o procesních následcích nesplnění této povinnosti odvolacím soudem poučeny.


Nejvyššímu soudu nezbývá, než konstatovat, že povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ). Vzhledem k tomu, že k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. srpna 2007


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu