22 Cdo 3497/2010
Datum rozhodnutí: 07.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 3497/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně: Podnik bytového hospodářství Chomutov, s. p. v likvidaci, se sídlem v Chomutově, Jakoubka ze Stříbra 112, IČ: 00079081, zastoupeného Mgr. A. B., obecnou zmocněnkyní bytem v Ch., proti žalované M. T. , zastoupené JUDr. Petrem Jirátem, advokátem se sídlem v Chomutově, Školní 1122, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 C 351/94, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 14 Co 646/2009 252, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud v Chomutově (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 26. března 2009, č. j. 11 C 351/94 226, určil, že vlastníkem budovy č. p. 2005 postavené na pozemku p. č. 1360/1 a pozemku p. č. 1360/1, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2626 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2267 pro obec Ch. a katastrální území C. II. u Katastrálního úřadu pro Ú. k., Katastrální pracoviště Ch., je Česká republika, když právo hospodaření s tímto majetkem přísluší Podniku bytového hospodářství Chomutov, s. p. v likvidaci, IČ: 00079081, se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, Chomutov a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 14 Co 646/2009-252, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná v zákonné lhůtě dovoláním, které podáním ze dne 15. listopadu 2010 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Dovolací soud proto dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., když žalovaná zpětvzetím dovolání zavinila zastavení dovolacího řízení, ale žalobkyni náklady řízení, na jejichž náhradu by měla právo, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. prosince 2010 Mgr. Michal K r á l í k, Ph. D., v. r.
předseda senátu