22 Cdo 3431/2015
Datum rozhodnutí: 06.10.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 243 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 3431/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně D. J. , zastoupené JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 437/4, proti žalovanému M. P. , o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 C 132/2008, o dovolání znalce Jiřího Melicha, zastoupeného Mgr. Pavlem Střelečkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Pouchovská 1255/109b, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. března 2015, č. j. 24 Co 350/2014- 531, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:
Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 5. května 2014, č. j. 9 C 132/2008-449, přiznal znaleckému ústavu Nemovitost s. r. o. se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 7, znalečné 14 695,- Kč (výrok I.) a znalci Jiřímu Melichovi znalečné 15 520,48 Kč (výrok II.).

K odvolání žalobkyně a znalce Jiřího Melicha (dále znalec ) Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací usnesením ze dne 4. března 2015, č. j. 24 Co 350/2014-531, změnil usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. tak, že nepřiznal znalci požadovanou odměnu za znalecký posudek z 21. 9. 2011 ve výši 18 787,- Kč a přiznal mu odměnu za uvedený znalecký posudek ve výši 10 537,- Kč.

Proti usnesení odvolacího soudu podal znalec dovolání. Žalobkyně ve vyjádření uvedla, že dovolání považuje za nepřípustné. Dovolatel v replice zpochybnil závěr žalobkyně a namítl, že ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) se na projednávanou věc nevztahuje.

Dovolání není podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o znalečném. K argumentaci dovolatele soud uvádí pouze tolik, že zákon nepřipouští žádné výjimky.

Vzhledem k tomu, že dovolání není přípustné, dovolací soud je odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Protože řízení ve věci není dosud skončeno, dovolací soud o nákladech dovolacího řízení nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. října 2015

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu