22 Cdo 3420/2010
Datum rozhodnutí: 11.10.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 3420/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců a) Ing. J. B. a b) J. B., zastoupených Mgr. Janem Úlehlou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 5, proti žalovaným 1) M. V. a 2) D. V. , zastoupeným Mgr. Pavlem Marťánem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Latrán 193, o odstranění překážky, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 5 C 43/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. dubna 2009, č. j. 7 Co 3230/2009-232, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Řízení o dovolání žalobců Ing. J. B. a J. B. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. dubna 2009, č. j. 7 Co 3230/2009-232, jímž byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 29. srpna 2009, č. j. 5 C 43/2008-149, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranili.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobci nebyli s dovoláním úspěšní [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a § 167 odst. 2 o. s. ř.].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. října 2010
JUDr. František B a l á k, v. r.
předseda senátu