22 Cdo 33/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.22 Cdo 33/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně HOPR Trade CZ, s. r. o. , IČO: 26869306, se sídlem v Brně, Botanická 606/24, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem se sídlem v Brně, Marešova 12, proti žalovaným: 1) P. Š. , a 2) R. Š. , zastoupeným JUDr. Jiřím Šabršulou, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Jiřího z Poděbrad 1212, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 15 C 23/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 15. dubna 2014, č. j. 60 Co 88/2014-143, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 2 700,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám zástupce žalovaných JUDr. Jiřího Šabršuly.
Odůvodnění: Okresní soud v Uherském Hradišti (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 19. června 2013, č. j. 15 C 23/2011-99, ve spojení s opravným usnesením ze dne 18. září 2013, č. j. 15 C 23/2011-106, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení, že R. Š., je vlastníkem nemovitostí: a) stavba č. p. 895, rodinný dům, stojící na pozemku p. č. st. 1256, b) pozemek p. č. st. 1256, zastavěná plocha a nádvoří, c) pozemek p. č. 267/2, orná půda, to vše zapsané na LV č. 3446 pro katastrální území O. P., Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště (výrok I.) Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 15. dubna 2014, č. j. 60 Co 88/2014-143, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, změnil jej pouze ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně blíže neodůvodněné dovolání, ve kterém pouze odkázala na § 236 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a § 241a odst. 1 o. s. ř.
Žalovaní k dovolání uvedli, že jej považují za zjevně bezdůvodné , a navrhli jeho odmítnutí.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241a odst. 1 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.
Podle § 241b odst. 3 věta první o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání.
Dovolatelka v dané věci řádně nevymezila, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 až 238a o. s. ř., a neuvedla ani způsobilý dovolací důvod. Doplnění dovolání z 18. srpna 2014 bylo již podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání dovolání (§ 240 o. s. ř.), která uplynula 19. července 2014, a odvolací soud k němu proto nemohl přihlížet (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).
Protože dovolání neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a ani způsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), Nejvyšší soud jej podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
V souladu s § 243f odst. 2 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li žalobkyně povinnost uloženou jí tímto rozhodnutím, mohou se žalovaní domáhat výkonu rozhodnutí nebo nařízení exekuce.

V Brně dne 25. srpna 2015

Mgr. David Havlík
předseda senátu