22 Cdo 3286/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.22 Cdo 3286/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph. D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci navrhovatele B. V. , o žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ze dne 22. 9. 2015, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. Nc 17/2010, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2015, č. j. 24 Co 463/2015-31, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Kutné Hoře (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 14. 10. 2015, č. j. Nc 17/2010-24, zamítl žádost navrhovatele ze dne 22. 9. 2015 o osvobození od soudních poplatků a ustanovení p zástupce.

K odvolání navrhovatele Krajský soud v Praze (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 22. 12. 2015, č. j. 24 Co 463/2015-31, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, nikoli však prostřednictvím advokáta nebo notáře, a současně vznesl požadavek na osvobození od soudních poplatků a bezplatnou právní pomoc.

Soud prvního stupně vyzval navrhovatele usnesením ze dne 22. 2. 2016, č. j. Nc 17/2010-48, které mu bylo doručeno 25. 2. 2016, aby ve lhůtě tří dnů ode dne doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání, který činí podle položky 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč, a současně ho upozornil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno.

Navrhovatel ve lhůtě stanovené soudem výzvě soudu prvního stupně nevyhověl a soudní poplatek z dovolání nezaplatil. Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 7. 3. 2016, č. j. Nc 17/2010-51, dovolací řízení zastavil.

K odvolání navrhovatele odvolací soud usnesením ze dne 19. 5. 2016, č. j. Nc 17/2010-75, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se dovolací řízení nezastavuje. Dospěl k závěru, že povaha věci vylučuje, aby nedostatek zaplacení soudního poplatku z dovolání navrhovatelem a nedostatek jeho zastoupení advokátem, popř. notářem, mohl být považován za překážku, která by bránila vydání rozhodnutí v dovolacím řízení.

Navrhovatel sice nesplnil svoji poplatkovou povinnost a nezaplatil soudní poplatek z dovolacího řízení a nesplnil ani podmínku povinného zastoupení advokátem popřípadě notářem v dovolacím řízení a sám rovněž nemá právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), povaha rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, však splnění těchto podmínek vylučuje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, publikované v časopise Soudní judikatura, 1997, č. 80, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Cdo 504/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 29 Cdo 662/2014, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ). Soudní praxe tedy umožňuje, aby účastník řízení v podobných případech sepsal dovolání bez odborné právní pomoci. I takové dovolání však musí splňovat náležitosti dané zákonem, tj. především ustanovením § 241a o. s. ř. Dovolání navrhovatele zákonem vyžadované náležitosti (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje, neboť v něm navrhovatel neuvádí, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.), a nevymezuje ani dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř. Dovolatel se vůbec nevyjadřuje k závěrům napadeného rozhodnutí a obsahem jeho dovolání jsou pouze výtky k vedení řízení v jiných soudních věcech.

Protože uvedený nedostatek nebyl ve lhůtě odstraněn, trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání navrhovatele podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016


Mgr. David Havlík předseda senátu