22 Cdo 3198/2013
Datum rozhodnutí: 15.10.2013
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.
22 Cdo 3198/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyň: a) R. P., a b) K. K., obou zastoupených Mgr. Ing. Václavem Králem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalované M. R., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 12 C 116/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. července 2013, č. j. 17 Nc 414/2013-69, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. července 2013, č. j. 17 Nc 414/2013-69, rozhodl, že soudkyně Okresního soudu v Nymburce Mgr. Blanka Jirsáková není vyloučená z projednávání a rozhodnutí v právní věci vedené u Okresního soudu v Nymburce pod spisovou značkou 12 C 116/2012. Žalovaná podala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě podání, které označila jako dovolání proti výše uvedenému usnesení krajského soudu.

Mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí odvolacího soudu za splnění zákonných předpokladů uvedených v § 237 a § 238a občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) je dovolání. Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen z projednání věci rozhoduje nadřízený soud. Pojem nadřízený soud vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů a nelze jej zaměňovat s pojmem odvolací soud. Rozhodnutí krajského soudu o námitce podjatosti soudkyně soudu prvního stupně není rozhodnutím odvolacího soudu, nýbrž nadřízeného soudu. Funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí nadřízeného soudu občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky dovolacího řízení, proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 1 a § 243b o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2013
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu