22 Cdo 319/2003
Datum rozhodnutí: 27.08.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 319/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně A. D., zastoupené advokátkou, proti žalovanému V. D., zastoupenému advokátkou, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 19 C 286/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. června 2002, č. j. 14 Co 155/02-236, takto:

I. Dovolání se odmítá

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 OSŘ). Jen na okraj se uvádí, že judikatura ohledně stanovení obvyklé ceny členských práv a povinností spojených s užíváním družstevního bytu v souvislosti s vypořádáním bezpodílového spoluvlastnictví manželů byla sjednocena rozhodnutím velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2002, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000, publikovaným v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu svazek 21, č. C 1528, a to v souladu s napadeným rozhodnutím.

Výrok o náhradě nákladů vychází ze skutečnosti, že dovolatel úspěšný nebyl. Žalobkyně pak sice podala k dovolání vyjádření, nezabývala se však přípustností dovolání, takže nešlo o účelné bránění práva (§ 142 odst. 1 OSŘ ve spojení s § 243c odst. 1 OSŘ).Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.v. r.

předseda senátu