22 Cdo 3112/2010
Datum rozhodnutí: 25.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 3112/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně SEVT, a. s. se sídlem v Praze 8, Pekařova 4, IČ 45274851, zastoupené JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem se sídlem v Praze 1, Žitná 1, proti žalovaným: 1) H. L. , zastoupené JUDr. Ivanou Psůtkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Slavíkova 19, a 2) Ing. K. L. , zastoupenému JUDr. Jiřím Krejčím, advokátem se sídlem v Praze 2, Wenzigova 5, o určení spoluvlastnictví nemovitostí, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 11 C 331/2007, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. března 2010, č. j. 28 Co 21/2010-286, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalovaná 1) je povinna nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Michala Žižlavského.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalovaných rozsudkem ze dne 18. března 2010, č. j. 28 Co 21/2010-286, potvrdil rozsudek Okresního soudu Praha-východ ( soud prvního stupně ) ze dne 30. června 2009, č. j. 11 C 331/2007-150, který výrokem pod bodem I. určil, že žalovaní jsou každý jednou polovinou podílovými spoluvlastníky domu čp. 556, stavební parcely č. 726 a pozemkové parcely č. 624/13 v katastrálním území L., obec K., zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ a který výrokem pod bodem II. rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná 1) dovolání, které podáním ze dne 19. října 2010 vzala v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věta druhá za použití § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř. Náklady představují odměnu pro zástupce žalobkyně, který sepsal a podal vyjádření k dovolání, a činí podle § 1 odst. 1, § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 5.000,- Kč a paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyni dále náleží náhrada za daň z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř. ve výši 1.060,- Kč, kterou je povinen její zástupce z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů odvést státu podle příslušného předpisu. Celkové náklady dovolacího řízení tedy činí 6.360,- Kč, které je dovolatelka povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v dovolacím řízení zastupoval (lhůta a místo k plnění vyplývají z § 149 odst. 1, § 160 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.); nesplní-li žalovaná 1) dobrovolně tuto povinnost, může žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu