22 Cdo 3086/2008
Datum rozhodnutí: 15.05.2009
Dotčené předpisy:





22 Cdo 3086/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce T., o. d., proti žalované České republice Ú. pro z. s. ve v. m., o určení vlastnického práva k pozemku, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn.


12 C 60/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2008, č. j. 8 Co 97/2008-46, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


.


Stručné odůvodnění :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. dubna 2008, č. j. 8 Co 97/2008-46, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 29. listopadu 2007, č.j. 12 C 60/2006-58, ve věci samé, je tzv. nenárokovým dovoláním a může být shledáno přípustným jen při splnění předpokladů uvedených


v § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ. Přípustným podle uvedeného ustanovení však není, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu (srov. především právní názor vyjádřený v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2006, sp. zn. 22 Cdo 2205/2005, které je publikováno na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz a pod C 4660 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, dále nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/2002, publikovaný pod č. 278/2004 Sb., a rovněž usnesení Ústavního soudu ze dne 19. září 2008, sp. zn. I. ÚS 1422/08, které jsou publikovány na internetových stránkách Ústavního soudu www.concourt.cz). Rozhodnutí odvolacího soudu tedy nemá po právní stránce zásadní význam.


Z uvedených důvodů Nejvyšší soud, vycházeje z toho, že obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání a vyjádření žalovaného k němu jsou účastníkům známy


a jsou součástí procesního spisu vedeného soudem prvního stupně, dovolání žalované podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) OSŘ odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že úspěšnému žalobci náklady, na jejichž náhradu by měl vůči žalované právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 15. května 2009


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu