22 Cdo 2981/2005
Datum rozhodnutí: 15.12.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2981/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce A. Ž., zastoupeného advokátem, proti žalovanému městu V., zastoupenému advokátkou, o určení vlastnictví a neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 8 C 46/94, o dovolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. června 2004, č. j. 10 Co 19/2003-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech dovolacího řízení částku 2 575,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. B. Z.O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Chomutově (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 3. května 2002, č. j. 8 C 46/94-69, zamítl žalobu proti v záhlaví označeným žalovaným: 1) městu V., 2) I. H. a 3) Z. H., a to pod bodem I. výroku na určení, že zůstavitelka M. Ž., roz. P., zemřelá dne 17. 2. 1993 v Ch., měla ve svém vlastnictví v době své smrti ideální polovinu nemovitostí, a to rodinného domku č. p. 551 a pozemkových parcel č. 617, 808/5, 806/6, vše v k. ú. V. dle pozemkového katastru, a pod bodem II. na určení, že kupní smlouva uzavřená mezi Městem V. a manžely I. a Z. H. dne 20. 4. 1995, kterou byly na manžele H. jako na stranu kupující převedeny Městem V. jako stranou prodávající rodinný domek č. p. 551 a podle dle KN parc. č. 405, 406, 407 v k.ú. V., jež dle pozemkového katastru tvořily pozemky č. 617, 808/5, 808/6, vše v k.ú. V., je neplatná. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 14. června 2004, č. j. 10 C 19/2003-99, rozsudek soudu prvního stupně změnil v napadené části tak, že určil, že zůstavitelka M. Ž., zemřelá dne 17. 2. 1993 v Ch., měla v době své smrti ve vlastnictví ideální polovinu nemovitostí, a to rodinného domku č. p. 551 a pozemkových parcel č. parc. 617, 808/5, 808/6, vše v katastrálních území V., takto původně zapsaných v pozemkovém katastru . Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal dovolání žalovaný 1).

Protože mezi žalovaným městem V. a v záhlaví rozhodnutí odvolacího soudu označenými žalovanými 2) a 3) I. a Z. H. nejde v tomto sporu o určení vlastnictví zemřelé M. Ž. k označeným nemovitostem o nerozlučné společenství, nestali se žalovaní I. a Z. H. na podkladě dovolání žalovaného 1) účastníky dovolacího řízení a řízení proti nim skončilo právní mocí rozsudku odvolacího soudu.

S ohledem na to, že dovolání bylo podáno starostkou města a z obsahu spisu nevyplývá, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. října 2005 vyzvána advokátka žalovaného Mgr. M. J., aby odstranila nedostatek dovolání, spočívající v tom, že dovolání nebylo sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b občanského soudního řádu (dále OSŘ ), která má právnické vzdělání, a to do jednoho měsíce od doručení usnesení s tím, že neučiní-li tak v uvedené lhůtě, dovolací řízení může být zastaveno. Usnesení soudu prvního stupně bylo advokátce žalovaného doručeno 18. 10. 2005. Žalovaný ve stanovené lhůtě soudu nepředložil dovolání sepsané advokátem nebo osobou, opravňující zastupovat obec a mající právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 1 věta OSŘ, není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. b) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Povinné sepsání dovolání osobou uvedenou v § 241 odst. 4 OSŘ je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalovaný přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil. Na rozhodnutí dovolacího soudu nemohla nic změnit skutečnost, že žalovaný 8. 12. 2005 předložil soudu prvního stupně dovolání podepsané advokátkou Mgr. M. J., neboť podle § 241b odst. 3 OSŘ nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží lhůta k dovolání až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky. Tato lhůta v daném případě uplynula 18. 11. 2005.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobci vznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Náklady řízení vzniklé žalobci představují odměnu za zastoupení žalobce advokátem, která činí podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 2 500,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalobce podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 15. prosince 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu