22 Cdo 2960/2009
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.

22 Cdo 2960/2009

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce
Ing. M. K.
, zastoupeného Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Perlová 14, proti žalovanému
K. Š.
, zastoupenému Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Solní 4, o vyklizení nemovitosti a odstranění neoprávněné stavby, vedené u Okresního soudu v Plzni městě pod sp. zn. 12 C 370/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. března 2009, č. j. 13 Co 73/2009 189, takto:

Výrok II. usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 24. května 2011,

č. j. 22 Cdo 2960/2009 210, se opravuje tak, že správně zní Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 4.860,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce Mgr. Martina Zikmunda.

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že v citovaném nákladovém výroku usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. května 2011, č. j. 22 Cdo 2960/2009 210, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v tom, že v části týkající se lhůty plnění ohledně povinnosti k náhradě nákladů dovolacího řízení byla uvedena formulace toliko do tří od právní moci tohoto usnesení namísto správné formulace do tří dnů od právní moci tohoto usnesení , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.


P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2011

Mgr. Michal Králík, Ph. D.

předseda senátu