22 Cdo 2905/2006
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 2905/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně Mgr. M.G., advokátky, správkyně konkursní podstaty úpadce Ing. L. P., proti žalovanému J. K., zastoupenému advokátem, o určení neexistence věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 12 C 60/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2006, č. j. 42 Co 494/2005-122, opravným usnesením, takto:


Výrok rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2009, č.j. 22 Cdo 2905/2006-147, se opravuje tak, že namísto výroku :


Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2006, č. j. 42 Co 494/2005-122, a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. května 2005, č. j. 12 C 60/2004-72, ve výrocích II. a III. se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení, správně zní :


Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. května 2006, č. j. 42 Co 494/2005-122, a rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 17. května 2005, č. j. 12 C 60/2004-72, ve výrocích II. a III. se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Opavě k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 29. dubna 2009, č. j. 22 Cdo 2905/2006-147 rozhodl mimo jiné, že je zrušen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. května 2005, č. j. 12 C 60/2004-72, a věc je vrácena Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení, ačkoliv z obsahu spisu je zřejmé, že se jedná o Okresní soud v Opavě.


Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 243c a § 164 OSŘ tuto zjevnou nesprávnost výroku usnesení ze dne 30. dubna 2008, č. j. 32 0do 1468/2005-309 opravil tímto opravným usnesením.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu