22 Cdo 2798/2011
Datum rozhodnutí: 02.10.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 2798/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobců a) Městské části Praha 7 , se sídlem v Praze 7, kpt. Jaroše 1000/7, identifikační číslo osoby 00063754, zastoupené JUDr. Janou Kopáčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Kroftova 1, a b) Mateřské školy Letohradská , se sídlem v Praze 7, Letohradská 712/1a, identifikační číslo osoby 70886733, proti žalovaným 1) J. Š., bytem v P., zastoupené JUDr. Ondřejem Tošnerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1568/23, a 2) Společenství vlastníků v domě č. p. 1514 v Praze 7, se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1514/17, identifikační číslo osoby 27067327, zastoupené JUDr. Olgou Humlovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Platnéřská 4, o strpění práva průchodu a průjezdu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 462/2008, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2011, č. j. 15 Co 533/2010-120, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. června 2013, č. j. 22 Cdo 2798/2011-111, se opravuje tak, že příjmení žalované 1) správně zní Š .
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. června 2013, č. j. 22 Cdo 2798/2011-111, došlo ke zjevné nesprávnosti, když žalovaná 1) byla nesprávně označena příjmením Š. namísto správného příjmení Š .

Podle § 164 ve spojení s ustanovením § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen o. s. ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí (resp. v daném případě jeho záhlaví, jež má bezprostřední vztah k výroku) nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné rozhodnutí, které doručí účastníkům.

S odkazem na uvedená ustanovení dovolací soud (předseda senátu - § 36d odst. 1 o. s. ř.) opravil záhlaví citovaného usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

V Brně dne 2. října 2013

JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu