22 Cdo 2785/2015
Datum rozhodnutí: 22.09.2015
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218a o. s. ř. ve znění od 31.12.201222 Cdo 2785/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobce H. G., zastoupeného Mgr. Václavem Růžičkou, advokátem se sídlem v Kremži, Náměstí 35, proti žalované Akvaglas Procházka, spol. s r. o., IČO: 60617462, se sídlem ve Vyšším Brodě, Poschoďová 370, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 5 C 143/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. září 2011, č. j. 22 Co 1718/2011-178, takto:
I. Dovolací řízení o dovolání ze dne 22. 11. 2011 se zastavuje.
II. Dovolání ze dne 4. 6. 2012 se odmítá.
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Českém Krumlově (soud prvního stupně) usnesením ze dne 25. května 2011, č. j. 5 C 143/2011-168, zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhal určení, že je spoluvlastníkem se spoluvlastnickým podílem 9/10 na nemovitostech v katastrálním území H., obec V. B., a to na budově (obloukové hale) stojící na pozemku st. parc. č. 138, a pozemku parc. č. 4/31, a určení, že žalovaná je spoluvlastnicí na popsaných nemovitostech s podílem 1/10.

Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 23. září 2011, č. j. 22 Co 1718/2011-178, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno žalobci 9. listopadu 2011 a nabylo právní moci 17. 1istopadu 2011.

Dne 24. listopadu 2011 žalobce doručil soudu blanketní dovolání ze dne 22. 1istopadu 2011 proti výše uvedenému usnesení odvolacího soudu, které nebylo sepsáno advokátem, a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 14. prosince 2011, č. j. 5 C 143/2011-186, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů. Proti tomuto usnesení se žalobce odvolal.

Žalobce nevyčkal rozhodnutí odvolacího soudu a podáním ze dne 7. května doručeným soudu prvního stupně dne 10. května 2012 vzal své dovolání zpět (čl. 221).

Podle článku II. Přechodná ustanovení, bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2012.

Podle § 243b odst. 5 věta druhá, vezme-li odvolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože žalobce vzal své dovolání ze dne 22. 1istopadu 2011 zpět, Nejvyšší soud řízení o tomto dovolání zastavil.

Odvolací soud usnesením ze dne 3. dubna 2012, č. j. 22 Co 253/2012-217, vyhověl odvolání žalobce a změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že žalobci ustanovil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo žalobci doručeno 17. května 2012. Usnesením ze dne 28. května 2012, č. j. 5 C 143/2011-224, soud prvního stupně zprostil ustanoveného advokáta povinnosti zastupovat žalobce a ustanovil mu advokáta Mgr. Růžičku doručeným žalobci vhozením do schránky 6. června 2012.

Následně podáním ze dne 4. června 2012, podaným na poštu dne 6. června 2012 , žalobce podal opětovně dovolání proti usnesení ze dne 23. září 2011, č. j. 22 Co 1718/2011-178.

Dovolání ze dne 4. června 2012 bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odst. 2).

Dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno 9. 1istopadu 2011. Posledním dnem lhůty bylo podle § 57 odst. 2 o. s. ř. pondělí 9. ledna 2012. Dovolání podané k poštovní přepravě dne 6. června 2012 je zjevně opožděné. Nejvyšší soud proto opožděné dovolání podle § 241b odst. 5 věta první a § 218a o. s. ř. odmítl.

Nad rámec věci dovolací soud poznamenává, že pokud žalobce v dovolání poukazuje na zmatečnostní vady rozhodnutí odvolacího soudu, ty lze uplatnit žalobou pro zmatečnost, jak žalobce sám již podáním doručeným soudu prvního stupně dne 19. května. 2015 učinil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 a § 146 odst. 2 (per analogiam) s tím, že žalobce, který zastavení řízení a odmítnutí dovolání zavinil, nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, a žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. září 2015 JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu