22 Cdo 2697/2012
Datum rozhodnutí: 09.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 2697/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce Ing. J. P. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského 15, proti žalovanému M. B. , zastoupenému Mgr. Michalem Janíkem, advokátem se sídlem v Příbrami II, Dlouhá 141, o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 65/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2012, č. j. 26 Co 10/2012-137, takto:

Výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 2697/2012-177, se opravuje tak, že nesprávně uvedené příjmení zástupce žalobce ,,Pampery správně zní ,,Krampery .
O d ů v o d n ě n í :
Ve výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 2697/2012-177, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v nesprávném uvedení příjmení zástupce žalobce. Nesprávně uvedený výraz ,,Pampery správně zní ,,Krampery .

Dovolací soud proto podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu vydal toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. července 2014
Mgr. Michal Králík, Ph. D. předseda senátu