22 Cdo 2687/2003
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY22 Cdo 2687/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce L. O., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému M. O., zastoupeného advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 15 C 138/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. července 2003, č. j. 8 Co 261/2003-126, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.575,- Kč k rukám advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Žalobce, jehož dovolání bylo odmítnuto, je podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ povinen nahradit žalovanému náklady, které mu v tomto řízení vznikly. Tyto náklady představuje odměna advokáta za písemné vyjádření k dovolání [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.] stanovená podle § 15, § 14 odst. 1, § 10 odst. 3, § 5 písm. b) a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částkou 2.500,- Kč a paušální částka náhrady hotových výdajů ve výši 75,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné usnesení, může žalovaný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 29. ledna 2004

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu