22 Cdo 2663/2013
Datum rozhodnutí: 16.09.2013
Dotčené předpisy: o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
22 Cdo 2663/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce UNIMEX-INVEST, s. r. o. se sídlem v Ostravě Porubě, Svojsíkova 2/1596, IČO: 25872117, zastoupené Mgr. Václavem Láskou, advokátem se sídlem v Praze 6 Hanspaulce, Neherovská 22/1921, proti žalovanému Ing. J. Š. , bytem v Ř., zastoupenému JUDr. Luďkem Kolenatým, advokátem se sídlem v Praze 10, Kutnohorská 288, o zřízení věcného břemene práva cesty, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 7 C 82/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, č. j. 26 Co 198/2013-352, takto: Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Žalovaný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, č. j. 26 Co 198/2013-352, jímž Krajský soud v Praze jako soud odvolací nařídil předběžné opatření, kterým žalovanému zakázal zcizit a zástavou, věcným břemenem, právem nájmu či jiným právem zatížit pozemky v k. ú. K. n. Č. l., parc. č. 1713/1, parc. č. 1713/2, parc. č. 1713/9, parc. č. 1713/10 a parc. č. 1714, zapsané u Katastrálního úřadu pro S. kraj, Katastrální pracoviště K. na listu vlastnictví č. 2642. Okresní soud v Kolíně jako soud prvního stupně usnesením ze dne 31. ledna 2013, č. j. 7 C 82/2008-331, návrh žalobce na nařízení předběžného opatření zamítl.
Podle § 237 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném.
Protože dovolání žalovaného směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (§ 145 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. září 2013
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu