22 Cdo 2654/2014
Datum rozhodnutí: 16.03.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 2654/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce Bc. M. O. , L., proti žalované V. O., R. p. R., adresa pro doručování L., zastoupené Mgr. Jaroslavem Kopeckým, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října 2663/150, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 37 C 17/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. října 2013, č. j. 71 Co 321/2013-75, takto:

Odstavec jedna odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, č. j. 22 Cdo 2654/2014-134, se opravuje tak, že správně zní: Okresní soud v Opavě (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 24. dubna 2013, č. j. 37 C 17/2011-35, zastavil řízení v části, ve které se žalovaná vzájemným návrhem domáhala, že je vlastníkem domu v obci a k. ú. L. v rozsahu podílu 9/10 (výrok I.), určil, že žalobce je výlučným vlastníkem domu postaveném na parcele č. 269/2 v obci L., k. ú. L., zapsaném, nyní na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (výrok II.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.). O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v odstavci 1 odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, č. j. 22 Cdo 2654/2014-134226, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. března 2015
JUDr. Jiří Spáčil CSc.
předseda senátu