22 Cdo 265/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.22 Cdo 265/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce J. S., proti žalované E. S., o finanční vyrovnání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 113 C 289/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. srpna 2013, č. j. 19 Co 310/2012-16, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. 12. 2013.
Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. srpna 2013, č. j. 19 Co 310/2012-16, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2014
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu